องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 334 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]356
82 ข่าวสารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เดือนมิถุนายน 65 [ 1 มิ.ย. 2565 ]171
83 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]184
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]30
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]36
86 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 พ.ค. 2565 ]170
87 โครงการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [ 20 เม.ย. 2565 ]59
88 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]221
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]175
90 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบ เวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]174
91 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]214
92 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]210
93 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]209
94 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]202
95 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]172
96 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]171
97 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]162
98 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]160
99 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2565 ]166
100 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]219
101 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน [ 16 มี.ค. 2565 ]23
102 ประกาศ เรื่องรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2565 ]217
103 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข่าวสาร [ 1 มี.ค. 2565 ]22
104 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]157
105 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาผลและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]221
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "สุจริต โปร่งใส" [ 24 ก.พ. 2565 ]209
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]209
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]168
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 ก.พ. 2565 ]158
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2565 ]158
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 ก.พ. 2565 ]203
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 24 ก.พ. 2565 ]199
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]203
114 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]155
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ก.พ. 2565 ]159
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]171
117 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]194
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2565 ]29
119 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ก.พ. 2565 ]157
120 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]150
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9