องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมประปาหมู่บ้าน กลุ่มประปาบ้านพุน้ำร้อน


การประชุมประปาหมู่บ้าน กลุ่มประปาบ้านพุน้ำร้อน

             วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 18.00-19.00 น. ณ วัดพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมประปาหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ประธานประปาหมู่บ้าน และประชาชนผู้ใช้น้ำประปากลุ่มบ้านพุน้ำร้อน ประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้น้ำหมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน และประชาชนผู้ใช้น้ำหมู่ที่ 16 บ้านหนองแก ได้ประชุมร่วมกันเพื่อการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาที่ใช้อยู่ในกลุ่มหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้รับฟังปัญหาของประชาชนและช่วยแก้ไขให้ประชาชนในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่หมดวาระ

3. เพื่อร่วมวางแผนในการบริหารกิจการประปาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

2. ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน

3. ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ 16 บ้านหนองแก

            

 

2024-04-19
2024-04-17
2024-04-09
2024-04-09
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25