องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมประปาหมู่บ้าน กลุ่มประปาบ้านห้วยถ้ำ


การประชุมประปาหมู่บ้าน กลุ่มประปาบ้านห้วยถ้ำ

             วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564  เวลา 18.00-19.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์บ้านห้วยถ้ำ หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุมประปาหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 และประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปาที่ใช้อยู่ในกลุ่มหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้รับฟังปัญหาของประชาชนและช่วยแก้ไขให้ประชาชนในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

2. เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่หมดวาระ

3. เพื่อร่วมวางแผนในการบริหารกิจการประปาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

1. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

2. ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาหมู่ที่ 21 บ้านห้วยถ้ำ

 

2024-05-27
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-17
2024-05-07
2024-05-03