องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านพักผู้อายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


10/03/65: 📢 โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบนางสาวพัทธยา โตด้วง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านช้าง ลงพื้นที่พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 และสมาชิกสภา อบต. ม. 7 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้านพักผู้อายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาช่วยเหลือในลำดับต่อไป 🙏
2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19