องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2566 ]5
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ม.ค. 2566 ]3
3 รับ (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]14
4 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ม.ค. 2566 ]12
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ธ.ค. 2565 ]5
6 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง พฤศจิกายน 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]35
7 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]40
8 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง กันยายน2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]80
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]38
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]53
11 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]46
12 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]54
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ส.ค. 2565 ]38
14 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]35
15 ประกาศสภาอบต.ด่านช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]34
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]34
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ก.ค. [ 1 ก.ค. 2565 ]140
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]166
19 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]175
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]183
21 ข่าวสารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เดือนมิถุนายน 65 [ 1 มิ.ย. 2565 ]136
22 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]138
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]173
24 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 พ.ค. 2565 ]138
25 โครงการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [ 20 เม.ย. 2565 ]19
26 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]174
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]139
28 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบ เวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]134
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]172
30 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]172
31 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]165
32 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]162
33 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]129
34 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]137
35 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]130
36 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]132
37 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2565 ]132
38 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]175
39 ประกาศ เรื่องรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2565 ]166
40 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]133
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7