องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง กันยายน2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]25
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]12
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]15
4 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]16
5 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]17
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ส.ค. 2565 ]18
7 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]14
8 ประกาศสภาอบต.ด่านช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]15
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ก.ค. [ 1 ก.ค. 2565 ]115
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]120
12 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]124
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]121
14 ข่าวสารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เดือนมิถุนายน 65 [ 1 มิ.ย. 2565 ]112
15 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]112
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]119
17 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 พ.ค. 2565 ]113
18 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]124
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]112
20 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบ เวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]112
21 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]126
22 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]126
23 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]120
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]118
25 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]109
26 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]115
27 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]110
28 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]112
29 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2565 ]111
30 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]128
31 ประกาศ เรื่องรับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 3 มี.ค. 2565 ]121
32 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]112
33 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาผลและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]124
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "สุจริต โปร่งใส" [ 24 ก.พ. 2565 ]124
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ก.พ. 2565 ]125
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ก.พ. 2565 ]115
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 ก.พ. 2565 ]112
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ก.พ. 2565 ]111
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 ก.พ. 2565 ]123
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 24 ก.พ. 2565 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7