องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือ


21/03/65: 📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือ โดย นายณรงค์ เกษประทุม นายก อบต.ด่านช้าง มอบหมาย นางสาวพัทธยา โตด้วง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมบ้าน นางสาววัชรา โพธิ์ทอง และครอบครัว บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 15 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยแขนขาทั้งสองข้างอ่อนแรง อบต.ด่านช้าง จึงให้ความช่วยเหลือตามแบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และตามแบบขอรับความช่วยเหลือประชาชน อบต.ด่านช้าง อย่างเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอต่อคณะกรรมการ อบต.ด่านช้าง และคณะอนุกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาช่วยเหลือในลำดับต่อไป 🙏 #ผู้นำสั่งลุย ✌️✌️
2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19