องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานให้บริการประชาชน


กิจกรรมเสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานให้บริการประชาชน

        วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานให้บริการประชาชน เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมีองค์ความรู้ มีมุมมองในการปฏิบัติงานกว้างขึ้น มีการเรียนรู้เทคโยโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลกรให้เป็นมืออาชีพ สามารถนำนวัตกรรมมาใช้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารราชการท้องถิ่นยุค 4.0 มาใช้การปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด มีความทันสมัย มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานต่อไป

2022-06-24
2022-06-17
2022-06-14
2022-06-13
2022-06-10
2022-05-30
2022-05-24
2022-05-23
2022-05-19
2022-05-19