องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
 


กิจกรรมถ่ายทอดนโนบายของนายกอบต.ด่านช้างและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และการการถ่ายทอดนโยบายในการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล

2023-05-23
2023-05-22
2023-05-19
2023-05-12
2023-05-01
2023-04-25
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-07