องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายณรงค์   เกษประทุม    

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 

เบอร์โทร. 086-1687574นายทองอยู่  พูลเพิ่ม
นายจันทร์     ผุงศิริ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 085-2664766

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 085-0439101


 


นายชูชาติ  เดชประยูร


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
เบอร์โทร 081-1928209