องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

สำนักงานปลัด

 
 
  นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพชร์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
092 - 2745315
   นายโอภาส  นนท์แก้ว
 
  รองปลัดดองค์การบริหารส่วนตำบล
092 - 2543884
 

 

  นายปิยะพงษ์  คำพุทธ
นักพัฒนาชุมชน

นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน

 นิติกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
นางสาวกาญจนทิพย์  สารถี นายธนานพ  แซ่จัง
นายวิฑูรย์  โสมนัส
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานสูบน้ำ
 
นายยอดยิ่ง  พานิช
นายพนม  ภูฆัง
พนักงานขับรถยนต์  
พนักงานขับรถยนต์นายเอนก   มากเทพพงษ์
 นางสาวมาริษา  ใจมั่น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธิดาพร  ลาภผลทวีคูณ
นางสาวมะยม  สังข์ทอง
นางสาวพิมพ์วิไล  กาฬภักดี
คนงาน
คนงาน
คนงาน
 

นายทนงศักดิ์  ซุยแป
นางสาวภิญญาพัชญ์  พันธุ์วงศ์
นายกอบกิจ  แหวนเพชร
คนงาน คนงาน
คนงาน

 

นายพนม  พันธ์ปาน


ยาม