องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองคลัง

   
  นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์  
  นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์ นางณัชชา  มณีรัตน์
นางเสริมศรี  พูลสมบัติ
 นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกตศินี  ทีปะลา
นางสาวอภิรดี  วิเชียรชู
นางสาวมยุรา  สุขแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญขี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  อินทร
นายสุนทร  ทองรอด
นางสาววิภาวรรณ  รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คนงาน
คนงาน