องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

กองช่าง

 
 
  นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ  
  นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

สิบเอกทัตพงศ์  นนท์แก้ว

จ่าสิบเอกสมประสงค์ วรสวาสดิ์

วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายธีรยุทธ  ทองสุข

นางสาวสุนิศา  ธรรมขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเพชร  ศรีน้ำเงิน
นายเนือง  ทองรอง
นายภัทราพันธ์  ภาษีเนตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสำราญ  พูลสมบัติ
นายสัญญา  สุวิสุทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัฏฐ์ชามา  จันทร
นางสาวจุรีรัตน์  ทนเถื่อน
นางสาวสุชาดา  กองจำปา
 คนงาน
คนงาน คนงาน
นางสาวอุไรรัตน์  ตันภักดี


คนงาน