องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายฉันทพัฒน์  ปั้นเหน่งเพชร์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
092-2745315
 

นายโอภาส  นนท์แก้ว
นางสาววรรณดี  ละวรรณวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
092-2543884
นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
092-2744353

 นางสาวกาญจนา  หนูนุรักษ์
นายปกป้อง  จันทร์สุวรรณ
นายอนันต์  ตันติจรูญโรจน์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
092-2743422
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
092-2825109
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
092-2747420