องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]127
2 ประกาศ การใช้แผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ย. 2564 ]124
3 คำสั่ง เเต่งตั้งคณะทำงานแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 18 พ.ย. 2564 ]132
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]122
5 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]127
6 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมิน 63 [ 13 มี.ค. 2563 ]124
7 แผนการจัดการความรู้KMประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]124
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]126
9 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 22 ส.ค. 2562 ]126
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ.2562และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]124
11 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 22 ก.ค. 2562 ]126
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]125
13 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2562 ]123
14 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 มิ.ย. 2562 ]167
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 10 พ.ค. 2562 ]125
16 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ค. 2562 ]171
17 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2562 ]127
18 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ระบบแท่ง [ 19 เม.ย. 2562 ]120
19 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 เม.ย. 2562 ]172
20 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2562 ]126
21 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 14 มี.ค. 2562 ]126
22 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 มี.ค. 2562 ]125
23 กระบวนการจัดการการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มี.ค. 2562 ]126
24 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]124
25 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]123
26 การบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]169
27 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]169
28 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]127
29 วงจรการจัดการความรู้ KM [ 5 มี.ค. 2562 ]126
30 หลักการของการบริหารจัดการความรู้ [ 5 มี.ค. 2562 ]124