องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการพ.ศ.2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]50
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]55
3 คู่มือการปฏิบัติงานแบบประเมิน 63 [ 13 มี.ค. 2563 ]50
4 แผนการจัดการความรู้KMประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]41
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]49
6 คู่มือสวัสดิการพนักงาน [ 22 ส.ค. 2562 ]52
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ.ศ.2562และประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]53
8 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 22 ก.ค. 2562 ]52
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]52
10 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 12 มิ.ย. 2562 ]56
11 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 มิ.ย. 2562 ]58
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 10 พ.ค. 2562 ]56
13 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 3 พ.ค. 2562 ]61
14 คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2562 ]52
15 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น-ระบบแท่ง [ 19 เม.ย. 2562 ]68
16 ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 10 เม.ย. 2562 ]55
17 คู่มือประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2562 ]54
18 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 14 มี.ค. 2562 ]59
19 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 มี.ค. 2562 ]55
20 กระบวนการจัดการการบริหารจัดการความรู้ [ 7 มี.ค. 2562 ]51
 
หน้า 1|2