องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบการประเมินที่2 [ 29 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2567(ครั้งที่2) [ 29 มี.ค. 2567 ]1
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ2567 รอบการประเมินครั้งที่ 2 [ 29 มี.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างและแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (Do’s & Don’ts) [ 31 ม.ค. 2567 ]13
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 19 ธ.ค. 2566 ]3
7 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]23
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 2 ต.ค. 2566 ]24
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2566 ]33
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2566 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2566 ]23
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]26
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]27
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567(ครั้งที่1) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
16 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2566 ]43
17 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]35
18 คำสั่ง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]19
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]36
20 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ต.ค. 2565 ]58
21 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]60
22 ข้อบังคับการบริหารส่วนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]52
23 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 ต.ค. 2565 ]57
24 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]55
25 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 4 ต.ค. 2565 ]59
26 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]50
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 4 ต.ค. 2565 ]33
28 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) [ 3 ต.ค. 2565 ]49
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]162
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในฐานการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) [ 1 เม.ย. 2565 ]180
31 การดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]165
32 ประกาศก.อบต.จ.สุพรรณบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]34
33 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 24 มี.ค. 2565 ]202
34 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การแบ่งหน้าที่การงานและกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 18 ก.พ. 2565 ]181
35 รายงานผลนโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]167
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 ต.ค. 2564 ]166
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2564 ]169
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]165
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 1 ต.ค. 2564 ]165
40 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3|4