องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 362 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]156
242 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 28 ม.ค. 2564 ]198
243 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ม.ค. 2564 ]155
244 ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเสื้อลายดนตรี [ 28 ม.ค. 2564 ]544
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]158
246 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]164
247 ประกาศอบต.ด่านช้าง เรื่อง ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2564 ]212
248 ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 ม.ค. 2564 ]241
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 14 ม.ค. 2564 ]159
250 ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.อบต.ด่านช้าง [ 28 ธ.ค. 2563 ]159
251 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]149
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 ธ.ค. 2563 ]163
253 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]195
254 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ธ.ค. 2563 ]207
255 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]151
256 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]150
257 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาอบต.ด่านช้าง พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]150
258 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 พ.ย. 2563 ]210
259 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]194
260 แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]160
261 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกคองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]147
262 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]150
263 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 15 ต.ค. 2563 ]154
264 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]192
265 ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]157
266 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]164
267 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]150
268 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]151
269 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]152
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]153
271 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]152
272 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]150
273 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]148
274 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]152
275 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]145
276 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]149
277 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน(เม.ย.62 -ก.ย. 2562) [ 15 มิ.ย. 2563 ]151
278 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้วที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62- มี.ค.63) [ 15 มิ.ย. 2563 ]149
279 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]201
280 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]153
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10