องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ธ.ค. 2565 ]23
42 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]18
43 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]10
44 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง พฤศจิกายน 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]51
45 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ12 เดือน [ 26 ต.ค. 2565 ]13
46 ฐานข้อมูลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึงพิงในชุมชน จำนวน 25 ราย [ 14 ต.ค. 2565 ]8
47 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]11
48 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]11
49 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]59
50 ประกาศ เรื่องรับ-โอน พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง กันยายน2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]98
51 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]53
52 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]78
53 ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]70
54 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]74
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ส.ค. 2565 ]56
56 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]49
57 ประกาศสภาอบต.ด่านช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]50
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 ก.ค. 2565 ]50
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ก.ค. [ 1 ก.ค. 2565 ]157
60 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]185
61 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 14 มิ.ย. 2565 ]197
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]243
63 ข่าวสารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เดือนมิถุนายน 65 [ 1 มิ.ย. 2565 ]154
64 ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]164
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]12
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]18
67 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 4 พ.ค. 2565 ]153
68 โครงการซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรและเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน [ 20 เม.ย. 2565 ]35
69 ขอประชาสัมพันธ์แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรสนับสนุนการประเมินฯ ITA [ 8 เม.ย. 2565 ]203
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 เม.ย. 2565 ]157
71 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ขยายกรอบ เวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]152
72 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]200
73 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]195
74 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานด้านลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]191
75 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]188
76 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]142
77 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]151
78 ข้อมูลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]146
79 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบหน่วยงานในพื้นที่ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]146
80 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 มี.ค. 2565 ]145
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8