องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]178
162 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี(พ.ศ.2561-2564)ปีงบประมาณ 2564รอบ6เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]140
163 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2564 ]141
164 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]142
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]131
166 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) [ 25 มี.ค. 2564 ]132
167 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 19 มี.ค. 2564 ]134
168 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 มี.ค. 2564 ]133
169 รายงานการใช้พลังงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]126
170 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]149
171 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี [ 10 มี.ค. 2564 ]136
172 ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]135
173 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 3 มี.ค. 2564 ]202
174 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ .2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]135
175 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 [ 26 ก.พ. 2564 ]135
176 ประกาศ ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2564 ]132
177 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.พ. 2564 ]131
178 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]134
179 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย [ 8 ก.พ. 2564 ]134
180 กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]134
181 การประชาสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก (UNESCO) [ 8 ก.พ. 2564 ]186
182 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]136
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.พ. 2564 ]134
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง "สุจริต โปร่งใส" [ 3 ก.พ. 2564 ]141
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]135
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ก.พ. 2564 ]177
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 3 ก.พ. 2564 ]136
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 3 ก.พ. 2564 ]135
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ก.พ. 2564 ]135
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ก.พ. 2564 ]137
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 3 ก.พ. 2564 ]133
192 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]131
193 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2564 ]134
194 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 28 ม.ค. 2564 ]170
195 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 ม.ค. 2564 ]133
196 ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเสื้อลายดนตรี [ 28 ม.ค. 2564 ]311
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 25 ม.ค. 2564 ]134
198 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]132
199 ประกาศอบต.ด่านช้าง เรื่อง ผลสอบผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2564 ]189
200 ปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติพุเตย เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 15 ม.ค. 2564 ]194
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8