องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]120
82 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 22 ธ.ค. 2563 ]125
83 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]159
84 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 ธ.ค. 2563 ]167
85 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]123
86 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]120
87 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาอบต.ด่านช้าง พ.ศ.2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]122
88 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 พ.ย. 2563 ]167
89 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]162
90 แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]123
91 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกคองท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]120
92 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 15 ต.ค. 2563 ]122
93 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 [ 15 ต.ค. 2563 ]123
94 มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]163
95 ประกาศ ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]123
96 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]125
97 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]122
98 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]120
99 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]120
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 18 ส.ค. 2563 ]120
101 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]117
102 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]115
103 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]117
104 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]117
105 โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]117
106 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]118
107 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน(เม.ย.62 -ก.ย. 2562) [ 15 มิ.ย. 2563 ]117
108 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้วที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค.62- มี.ค.63) [ 15 มิ.ย. 2563 ]118
109 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 10 มิ.ย. 2563 ]162
110 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
111 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]119
112 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]115
113 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]116
114 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง [ 22 เม.ย. 2563 ]165
115 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2563 ]119
116 ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพ [ 13 เม.ย. 2563 ]164
117 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]118
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 6 มี.ค. 2563 ]125
119 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]116
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]181
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7