องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]116
102 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 2 (Fast Track II) [ 26 ก.พ. 2563 ]165
103 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]117
104 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]159
105 อบต.ด่านช้างเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ด่านช้าง [ 27 ม.ค. 2563 ]198
106 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]119
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]118
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ม.ค. 2563 ]121
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]171
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2563 ]162
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]120
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 ม.ค. 2563 ]120
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]119
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]120
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]120
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2 [ 8 ม.ค. 2563 ]126
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]124
118 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]120
119 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 เพิ่มเติม [ 3 ม.ค. 2563 ]122
120 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]123
121 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]125
122 ประกาศเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ธ.ค. 2562 ]120
123 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]121
124 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]120
125 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]121
126 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]160
127 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 พ.ย. 2562 ]121
128 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 29 ต.ค. 2562 ]120
129 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 28 ต.ค. 2562 ]121
130 ป้ายประชาสัมพันธ์ทะเบียนพาณิชย์-840x280 [ 15 ต.ค. 2562 ]184
131 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 11 ต.ค. 2562 ]121
132 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของอบต.ด่านช้าง ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]121
133 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]117
134 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]121
135 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]167
136 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 ก.ย. 2562 ]121
137 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]120
138 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 27 ส.ค. 2562 ]121
139 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 26 ส.ค. 2562 ]120
140 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]122
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7