องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี :www.danchangspb.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 6 มี.ค. 2563 ]135
242 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]129
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]202
244 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.ด่านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]127
245 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษา ครั้งที่ 2 (Fast Track II) [ 26 ก.พ. 2563 ]180
246 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและประชาชน [ 20 ก.พ. 2563 ]130
247 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.ด่านช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]175
248 อบต.ด่านช้างเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.ด่านช้าง [ 27 ม.ค. 2563 ]221
249 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]130
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]127
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ม.ค. 2563 ]133
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2563 ]193
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2563 ]175
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]131
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 8 ม.ค. 2563 ]131
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]129
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2563 ]131
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]131
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2 [ 8 ม.ค. 2563 ]140
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]136
261 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]130
262 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี2563 เพิ่มเติม [ 3 ม.ค. 2563 ]131
263 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]135
264 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]136
265 ประกาศเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 24 ธ.ค. 2562 ]133
266 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรียกประชุสสภาอบต.ด่านช้างสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]132
267 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]131
268 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]135
269 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีพ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]173
270 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 พ.ย. 2562 ]131
271 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 29 ต.ค. 2562 ]132
272 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน [ 28 ต.ค. 2562 ]131
273 ป้ายประชาสัมพันธ์ทะเบียนพาณิชย์-840x280 [ 15 ต.ค. 2562 ]210
274 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 11 ต.ค. 2562 ]134
275 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของอบต.ด่านช้าง ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2562 ]134
276 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]126
277 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]130
278 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]181
279 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 12 ก.ย. 2562 ]132
280 ประกาศสภาอบต.ด่านช้างเรื่องรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่สภามีมติรับรองแล้วสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]130
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8